واریز از طریق سایت یا با واریز به شماره کارت 6037997260400685 بنام دکتر شهریار سروری قابل انجام است که در هر دو صورت فیش واریزی باید به شماره واتس اپ ارسال گردد.درج نام فراگیر الزامی است.